شرح وظایف مدیر امور اداری و کارگزینی

حوزه های مدیریت امور اداری و رفاه شامل :   امور اداری ، امور رفاه ، امور کارگزینی ،آموزش دبیرخانه، ماشین نویسی و امور خدمات می باشد .

امور اداری  

۱)         نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی و نظایر آن .

۲)         نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان .

۳)         نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پروندهها مطابق با اصول بایگانی و مکانیزه کردن آنها .

۴)         نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات حسب دستورمافوق .

۵)         برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی برای کارکنان شهرداری .

۶)         برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی بیمه و درمانی مانند کلینیکهای ویژه و . . . 

۷)         تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب .

۸)         مراقبت در حسن انجام امور اداری و برنامه ریزی و اجرای امور مربوط به دبیرخانه و مکاتبات و مراسلات .

۹)         نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن .

۱۰)     تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالیانه براساس دستورالعملها و آیین نامه ها .

۱۱)     نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی .

۱۲)     تهیه بخشنامه و دستورالعملها و مقررات برای بهبود تشکیلات در سازمان و ایجاد هماهنگی وحدت عمل و نظر .

۱۳)     نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های استخدامی .

۱۴)     مطالعه و بررسی وظائف و مسئولیتهای هریک از واحدهای سازمانی بمنظور سنجش و تشخیص احتیاجات از لحاظ افراد و تجهیزات لازم برای انجام کار .

۱۵)     تهیه برنامه و دستورالعملهای آموزشی و کارآموزش کارکنان شاغل و آشنا با مقررات و وظائف شهرداری و موسسات تابعه و محیط کار و خصوصیات شغل مورد نظر جهت شرکت کنندگان در هریک از دوره های آمورشی .

۱۶)     نظارت بر تشکیل کلاسها و دوره ها و یا معرفی کارکنان به موسسات آموزشی بمنظور بالا بردن سطح معلومات تخصصی و حرفه ای آنان .

۱۷)     نظارت بر تهیه پیش نویس های نامه های اداری و صدور دستورات لازم در جهت اصلاح مکاتبات اداری .

۱۸)     نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات و تعلیمات لازم و کوشش در رفع نواقص کار .

۱۹)     صدور و دستورلات لازم بمنظور هماهنگ نمودن فعالیتهای واحدهای تحت سرپرستی .

۲۰)     نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و قانون استخدام کشوری و آئین نامه استخدامی شهرداریها و قانون کار تأمین اجتماعی و غیره .

۲۱)     تشکیل جلسات درخصوص آشنا نمودن پرسنل تحت سرپرستی با مقررات جدید .

۲۲)     نظارت بر طرحهای رفاهی عمومی کارکنان از قبیل شرکتهای تعاونی مصرف ، مسکن و امور ورزشی و غیره .

۲۳)     آشنا نمودن مسئولین واحدهای تحت سرپرستی با قوانین و مقررات اداری جدید .

۲۴)     بررسی درخصوص مسائل سازمانی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد انجام تعمیرات ضروری در حوزه مورد عمل .

۲۵)     برگزاری جلسات شورای اداری و شورای معاونین و تنظیم صورتجلسات مربوطه و ابلاغ به واحدهای ذیربط .

۲۶)      انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظائف ارجاع میگردد .

کارگزینی و رفاه  

۱)         انجام کلیه امور استخدامی کارکنان شهرداری نظیر صدور احکام ترفیع ، ارتقاء گروه ،‌انتصاب ، مرخصی ، معذوریت ، ‌بازنشستگی ، باز خرید ، انفصال ، اضافه دستمزد کارگران و نظایر آن.

۲)         اجرای آیین نامه ها و مقررات استخدامی مربوط به کارکنان شهرداری و موسسات تابعه .

۳)         اظهار نظر صریح در مورد تقاضاهای کارکنان شهرداری و رسیدگی به شکایات استخدامی و تهیه گزارشات لازم .

۴)         تهیه و تنظیم متن قراردادهای استخدامی کارکنان اعم از پیمانی ، قراردادی ، خرید خدمت و امثالهم .

۵)         تشکیل کلاسهای آموزشی برای کارکنان به منظور بالا بردن سطح معلومات و تخصصی و حرفه ای آنان .

۶)         رسیدگی و نظارت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان شهرداری .

۷)         اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی کارکنان و ارتباط با بازنشستگان و وظیفه بگیران شهرداری و اقدام در جهت رفع مشکلات ناشی از بازنشستگی .

۸)         برنامه ریزی در زمینه طرحهای رفاهی کارکنان نظیر شرکتهای تعاونی مسکن ، مصرف ، صندوق قرض الحسنه و تاسیسات ورزشی و تربیت بدنی .

۹)         شرکت مستمر در جلسات استخدامی نظیر شورای اداری شهرداریها ، هیئتهای حل اختلاف و شورای کارگاه و دفاع از حقوق شهرداری .

دبیرخانه و بایگانی  

۱)         ثبت و توزیع و تفکیک نامه های وارده به شهرداری و ارجاع به دوایر ذیربط .    

۲)         حفظ و نگهداری کلیه اسناد و اوراق و سوابق اداری مربوطه .

۳)         کنترل و تصحیح نامه های صادره از نظر اشتباهات املائی و انشائی .

۴)         تهیه پیش نویس های اداری و تهیه گزارشات و ارائه آمارهای لازم به مقام مافوق .

۵)         مذاکره و مشورت با مقامات مافوق در موضوعات مربوط به خطمش از نظر امور دفتر و دبیرخانه .

۶)         بررسی کلیه اخطاریه های واصله به شهرداری و صدور دستور ابلاغ آنها به واحدهای مربوطه .

۷)         نظارت مستمر در حسن اجرای امور دفتری و چگونگی ورود و خروج مکاتبات .

۸)         ارجاع سوابق و پرونده های واصله طبق دستور مافوق به واحدهای مربوطه و بایگانی .

۹)         تهیه خلاصه پرونده و گزارشات مختلف بر حسب ارجاع مقام مافوق .

۱۰)     تایپ انواع مکاتبات و نامه ها و تطبیق پیش نویس ها با نامه های تایپ شده .

۱۱)     پیگیری گزارشات مختلف بر حسب ارجاع مقام مافوق .

۱۲)     بررسی و پیشنهاد روشهای جدید و موثر جهت بایگانی و طبقه بندی اسناد .

۱۳)     جمع آوری اطلاعات و آمار کارکنان شهرداری از لحاظ وضعیت پرسنلی کارگری – کارمندی .

۱۴)     حفظ ونگهداری پرونده ها و سوابق استخدامی کارکنان شهرداری اعم از کارگر و کارمند و آماده نمودن و مهر کردن پرونده ها و سوابق ، ارسال آنها به مراجع ذیربط طبق دستور مافوق و پیگیری جهت عودت آن .

۱۵)     اجرا و ابلاغ آراء مربوط به هیئتهای بدوی و تجدید نظر و رسیدگی به تخلفات اداری و شورای حل اختلاف و شورای کارگاه با توجه به مقررات مربوطه .

۱۶)     همکاری با اداره ارزشیابی و بازرسی و رسیدگی به شکایات جهت کنترل و حضور و غیاب کارکنان .

۱۷)     انجام سایر امور مشابه و دستوراتیکه از طرف مافوق درحدود وظایف ارجاع می گردد .

خدمات :

۱)         اجرای طرح استاندارد نمودن لوازم و تجهیزات اداری با همکاری ادارات کارپردازی و کارگزینی .

۲)         تقسیم وسائط نقلیه سبک موتوری بین واحدهای شهرداری مرکزی و مناطق .

۳)         انجام خدمات عمومی مورد نیاز کلیه واحدهای شهرداری از قبیل خدمات سرپائی ، سرایداری ، آشپزی

۴)         نظافت ساختمانهای شهرداری و نظارت و کنترل امور مربوط به مستخدمین و سرایداری .

۵)         نظارت در امور سلف سرویسها و آبدارخانه ها و پارکینگ های اختصاصی شهرداری و نظایر آن .

۶)         انجام سایر امور مشابه و دستوراتیکه از طرف مافوق درحدود وظایف ارجاع می گردد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

11 − 10 =

فهرست