دوایر شهرداری

کارشناس امور اداری
معرفی کارشناس

نام کارشناس:
مدرک تحصیلی:
ارتباط با مدیر:
ایمیل:

شرح وظایف

اداره و هدایت و مراقبت بر انجام امور اداری،‌کارگزینی، رفاه کارکنان، دبیرخانه مرکزی و خدمات عمومی شهرداری و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه
نظارت بر حسن اجرای قوانین و آیین نامه های استخدامی در شهرداری نظیر قانون استخدام کشوری، آیین نامه استخدامی شهرداریها و قانون کار تامین اجتماعی
پیگیری جذب پرسنل مورد نیاز شهرداری با همکاری و هماهنگی با واحدها در چهارچوب ضوابط ذیربط

فهرست